ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelő: Maxxon Reklám Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám: 24064442-2-13, képviseli: Romsics Csilla ügyvezető igazgató) – továbbiakban Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk a nyereményjátékban részt vevő személyeket (továbbiakban: Felhasználót), hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért személyes adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása, valamint annak érdekében, hogy az Adatkezelő marketingtevékenysége során (piackutatás, reklám anyag, hírlevél küldés, stb.) azokat felhasználja:

A Felhasználók – általunk megismerésre és kezelésre kerülő – személyes adatainak köre az alábbi személyes adatokat érinti:

– név,
– telefonszám
– e-mail cím
– lakcím.
– telefonszám

Adatkezelőként, a Felhasználóktól fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az adatok biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, ill. azokon illetéktelen személyek változtatást, törlést, továbbítást stb. ne végezhessenek. Ezen kötelezettségvállalásunkat társaságunk természetesen mindazon munkatársai részére kötelezővé teszi, akik a fenti adatoknak bármilyen formában történő megismerésében, kezelésében részt vesznek.

A fentiekben nevezett jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve tájékoztatjuk a T. Felhasználókat, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiekben felsorolt adataikat megismerhessük és azokat a Nyereményjáték lebonyolítása, valamint az Adatkezelő fentiekben felsorolt marketingtevékenysége során folyamatosan kezelhessük. Ezen adatkezelésünk során a Felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint Adatkezelőtől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok helyesbítésére is, továbbá ezen adatok törlését vagy zárolását is bármikor kérhetik.

Amennyiben a Felhasználó társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül írásban eleget tenni.

Amennyiben társaságunk a Felhasználó által kért tájékoztatásnak a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben nem tesz eleget, ill. azt megtagadja, abban az esetben közöljük, hogy a felvilágosítás megtagadása az említett jogszabály mely rendelkezésén alapul. Ezen esetekben Felhasználót megilleti a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Felhasználókat, hogy a fentiekben megadott adataikat az Adatkezelő 2016. június 10. napjától kezdődően saját adatbázisában addig kezeli, amíg ezen adatok törlését a Felhasználó nem kéri.

A Felhasználóknak a fentiekben felsorolt személyes adataival összefüggő jogain felül bármikor jogában áll az is, hogy a társaságunk által – a fentiek szerint megadott külön előzetes hozzájárulásuk alapján – részére küldött reklám anyagot, piackutatást tartalmazó hírlevelünket letiltsa, arról leiratkozzon, annak további küldését a továbbiakban ne igényelje.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-99121/2016.

Dunakeszi, 2016. május 10.